תקנון אתר – עמותת רחשי לב

התקנון בהתאם לדרישות חוק הגנת הצרכן תשמ"א 1981.
אתר אינטרנט זה הינו אתר הרשמי של עמותה הרשומה "רחשי לב – מרכז תמיכה ארצי לילדים חולי סרטן" ומאפשר איסוף תרומות עבור העמותה. כל שימוש באתר אינטרנט, לרבות מתן תרומות, מהווה את הסכמתכם לנהוג בכפוף לתקנון זה ולנהוג לפיו. אנא קראו את התקנון בעיון.

 1. התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.
 2. עמותת "רחשי לב – מרכז תמיכה ארצי לילדים חולי סרטן" מאפשרת לך באמצעות אתר זה לתרום כסף לטובת צרכי העמותה בדרך קלה, נוחה ומהירה.
 3. התרומות באתר מורשת מגיל 18 ומעלה בלבד.
 4. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עיסקה. ניתן לבטלה בתוך 30 יום מיום שנמסרה הודעת התרומה בטלפון או בוצעה פעולת התרומה באינטרנט. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
 5. ביטולי עסקה יעשו על פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981
 6. האתר מאובטח דרך חברת פלאקארד לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI LEVEL 1 כתובת דף התשלום של פלא קארד – https://gateway.pelecard.biz/
 7. אין לתת פרטים כוזבים. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית. גולש שיעבור על עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
 8. במידה והעסקה לא אושרה ע"י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. על מנת להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם העמותה.
 9. העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 10. הגבלת אחריות:
  המידע והתכנים המפרסמים באתר זה נועדו להביא לידיעת הגולש אינפורמציה על פעולותיה של 'רחשי לב', וכן על מהות והיקף השירותים שהיא מעמידה לרשות הציבור הרחב.
  אין בשום פנים ואופן לראות במידע זה חוות דעת רפואית בנושא כלשהו או ייעוץ רפואי או ייעוץ אחר בתחום כלשהו. אין לראות או לפרש את המידע באתר כתחליף לייעוץ רפואי או ייעוץ מקצועי בתחום כלשהו. לקבלת ייעוץ רפואי יש לפנות לרופא או לגורם מקצועי מייעץ.
  'רחשי לב' והבאים מטעמה לא ישאו בכל אחריות לנזק ישיר, עקיף או נסיבתי, מכל סוג שהוא כתוצאה או בעקבות הגלישה באתר זה. הקישורים מאתר זה לאתרים אחרים, נועדו אך להקל על הגולש ואין 'רחשי לב' או מי מטעמה נושאים או ישאו באחריות כלשהי לנזק ישיר עקיף או נסיבתי הנובע או הנגרם לגולש כתוצאה מפניית הגולש לאתרים אחרים כאמור לעיל או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע או המוצע בהם.
 11. התחייבות לפרטיות:
  מפעיל האתר יהא רשאי להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד.
  מפעיל האתר מתחייב למחוק מידע אישי של משתמש באתר 'רחשי לב' ולא לעשות בהם שימוש לצורכי 'רחשי לב', כאמור לעיל, אם יתבקש לעשות כן על ידי משתמש במפורש ובכתב.
  מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
  מפעיל האתר אינו חולק מידע אישי ומזהה על המשתמש עם גוף שלישי, ללא הסכמתו המפורשת של המשתמש. על אף האמור, מפעיל האתר יחלוק מידע אישי ספציפי על משתמש אם נדרש לעשות זאת במטרה להיענות לכל הליך חוקי בר-תוקף כגון צו חיפוש, זימון לבימ"ש, חוק, או צו בימ"ש.
  מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
 12. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל סכסוך או שאלה בהקשר לתקנון זה תובא להכרעה בסמכות שיפוט בי"ד באיזור אשדוד או תל אביב.
 13. המידע הרפואי המופיע באתר, מופק ממקורות שונים ואין עמותת רחשי לב אחראית לו. המידע הניתן הוא לידיעה כללית בלבד ואינו משמש כהמלצות טיפוליות או כבסיס להמלצות טיפוליות.

אין לראות בו תחליף להיוועצות אישית וטיפול על ידי הצוות הרפואי. במקרה של בעיה רפואית כלשהי יש לפנות לרופא/ה. אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה הנך מתבקש שלא להשתמש באתר אינטרנט זה.

X
דילוג לתוכן