תקנון תרומות – עמותת רחשי לב

אתר אינטרנט זה הינו האתר הרשמי של העמותה "רחשי לב" (ע"ר) מס' 580156669 וניתן באמצעותו לתרום לעמותה.
כל שימוש באתר, לרבות מתן תרומות, מהווה הסכמה לנהוג בכפוף לתקנון זה. אנא קראו את התקנון בעיון.
כל האמור באתר בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.
רחשי לב (ע"ר) יהיה רשאי בכל עת לשנות תקנון זה ללא מתן הודעה מוקדמת על כך. השינוי ייכנס לתוקף עם פרסומו באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.

 1. עמותת רחשי לב (ע"ר) מאפשרת באמצעות אתר זה לתרום כסף לטובת מטרות העמותה וצרכיה בדרך קלה, נוחה ומהירה.
 2. חברת הסליקה של האתר עומדת בתקן PCI.
 3. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה. ניתן לבטלה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו על פיו תוך14 ימים מיום שנמסרה הודעת התרומה בפלאפון ו/או בוצעה באינטרנט בטל' 03-7341000. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת עם חברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
 4. מילוי פרטים כוזבים בעת ביצוע העסקה מהווה עבירה פלילית על כל המשתמע מכך.
 5. רחשי לב (ע"ר) איננה אחראית ולא תהיה אחראית לכל שימוש לרעה, שימוש בלתי מורשה, לא כדין הנעשה בפרטי כרטיס האשראי הנמסר לשם ביצוע התשלום/ פעולה.
 6. פרטיות: העמותה שומרת על פרטיות התורמים ואינה שומרת את פרטי האשראי של המשתמשים. רק מפעיל שאושר לכך מטעם העמותה יוכל לראות את פרטי התרומה. מפעיל האתר יהיה רשאי להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד ולצורך התקשרות ישירה עם המשתמש. מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, בהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה- 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט. מפעיל האתר אינו חולק מידע אישי ומזהה על המשתמש עם גוף שלישי. על אף האמור, אין באמור כדי למנוע ממפעיל האתר לחלוק מידע כאמור ככל שיידרש לכך במסגרת כל הליך חוקי וכל דרישה ו/או זימון אשר יופנו אליו ממשטרת ישראל ו/או בית משפט, בכפוף לכל דין.
 7. הגבלת אחריות: העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות אשר תיעשה על ידי משתמשים באתר או בגין כל גורם אחר לרבות חוסר זמינות האתר/ שירות ולא תישא בכל נזק ו/או הפסד שייגרמו עקב ו/או הנובע מהשימוש באתר. המידע והתכנים המפורסמים באתר זה נועדו להביא לידיעת הגולש והמשתמש באתר אינפורמציה על פעולותיה של עמותת רחשי לב (ע"ר) וכן על מהות והיקף השירותים שהיא מעמידה לרשות הציבור הרחב.
  עמותת "רחשי לב" (ע"ר) והבאים מטעמה לא יישאו בכל אחריות לנזק ישיר ו/או, עקיף ו/או נסיבתי, מכל סוג שהוא, כתוצאה או בעקבות הגלישה והשימוש באתר זה. הקישורים מאתר זה לאתרים אחרים, נועדו אך להקל על הגולש ואין רחשי לב (ע"ר) או מי מטעמה לא נושאים או לא יישאו באחריות כלשהיא לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או נסיבתי הנובע או הנגרם לגולש כתוצאה מפניית הגולש לאתרים אחרים כאמור לעיל או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע או המוצע בהם.
 8. עמותת "רחשי לב" (ע"ר) עושה כל מאמץ לוודא שהמידע באתר הוא מדויק ועדכני, אך ייתכנו השמטות, טעויות ומידע שאינו מעודכן, אשר לגביהם אין עמותת" רחשי לב" (ע"ר)נוטלת אחריות.
 9. במידה ויתקיים קמפיין יעודי עבור ילד /מקרה מסוים, הכסף יועבר למטרות שלשמה הוקמה הקרן ישירות לספקים: בית חולים/בית מרקחת /רופא וכו . או במקרים מסוימים לשיקולה של העמותה ישירות לחשבון הבנק של המטופל.
 10. כאשר יוחלט כי אין עוד צורך בקרן, ייעודו הכספים שיישארו בה לפעילות ה"עמותה" למען ילדים חולי סרטן במסגרת פעילות העמותה.
 11. עמותת "רחשי לב" (ע"ר) אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי עמותת "רחשי לב", נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת של עמותת "רחשי לב" (ע"ר) או מי מספקיו.
 12. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קבלת את אישור האפוטרופוס.
 13. העמותה תהיה רשאית למנוע ממבצע הפעולה מלבצע תרומה באתר באמצעות חסימתו בכל אחד מין המקרים הבאים:
 • מבצע הפעולה ביצע פעולה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות דין.
 • מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון.
 • מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.
 • מבצע הפעולה ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעמותה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.

14. מבלי לגרוע מהאמור לעיל העובר על כל צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
15. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע מימנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו המידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים.

אם אינכם מסכימים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, הנכם מתבקשים שלא להשתמש באתר אינטרנט זה.
ט.ל.ח.

X
דילוג לתוכן